Testovací jízda na 2 dny

Podmínky zápůjček

Zapůjčení vozu na 2 pracovní dny v termínech dle kalendáře. Max. nájezd 120 km. Při překročení mohou vám účtovány poplatky.

Podmínkou je věk min. 25 let a platné řidičské oprávnění skupiny B 2 roky (musí být splněny obě podmínky).

Vůz bude zapůjčen s plnou nádrží, s plnou nádrží musí být vrácen. Vůz bude předán bez nadměrného ušpinění neodpovídajícího počasí a provozu na veřejné komunikaci a slušnému vychování.

Je nutné uzavření zápůjční smlouvy mezi žádajícím a prodejcem. Prodejce může zapůjčení odmítnout, mohou platit další omezení a výjimky dealerství.

Řidiči mohou být požádáni, aby po dobu zkušební jízdy nechali své vozidlo na bezpečném místě v rámci dealerství.

Prodejcem může být vyžadována kauce 5 000 Kč pro pokrytí případné spoluúčasti na škodách, informace o pojištění u prodejce.
Je možné udělat jen jednu platnou rezervaci.

Individuální dealerské podmínky

Auto Palace Spořilov s.r.o. (Praha 4)

18. srpna 2023

Sazba za překročení limitu 120 km je 10 Kč vč. DPH za jeden nadlimitní km.

Zapůjčení probíhá od ranních 8:30 a vrácení vozidla je požadováno do 16:00 následujícího dne.

V zapůjčeném vozidle je zakázáno převážet zvířata.

Ve vozidle je zakázáno kouřit.

Spoluúčast na havarijním pojištění je 10.000 Kč.
Auto Trutnov s.r.o. (Trutnov)

29. srpna 2023

Sazba za překročení limitu 120 km je 10 Kč vč. DPH za jeden nadlimitní km.
Zapůjčení probíhá v čase 8:30 - 16:00 a vrácení vozidla je požadováno do 16:00 následujícího dne.
V zapůjčeném vozidle je zakázáno převážet zvířata, kouřit a převážet nadměrný náklad.
Spoluúčast na havarijním pojištění je 10.000 Kč.

Při zapůjčení je vyžadováno řidičské oprávnění, občanský průkaz a vratná kauce 5.000,- KčAutospol Uherské Hradiště s.r.o. (Uherské Hradiště)

8. září 2023

Vůz bude zapůjčen s plnou nádrží, s plnou nádrží musí být vrácen. Vůz bude předán bez nadměrného ušpinění neodpovídajícího počasí a provozu na veřejné komunikaci a slušnému vychování.


Podmínkou je věk min. 25 let a platné řidičské oprávnění skupiny B - 2 roky (musí být splněny obě podmínky).


Zapůjčení vozu na 2 pracovní dny v termínech dle otevírací doby. Max. nájezd 120 km. Sazba za překročení limitu 120 km je 10 Kč vč. DPH za jeden nadlimitní km.


Zapůjčení probíhá od ranních 9:00 a vrácení vozidla je požadováno do 16:00 následujícího dne, případně dle domluvy se zákazníkem.


V zapůjčeném vozidle je zakázáno vozit nebo převážet zvířata.


Zapůjčené vozidlo nesmí být určeno k převážení nákladu a vůz nesmí být spojen s trestnou činností, převážení uprchlíků atp.


Ve vozidle je zakázáno kouřit.


Spoluúčast na havarijním pojištění je 10%, min. 10.000,- Kč.

Zákazník má povinnost si před převzetím vůz důkladně zkontrolovat, důkladná kontrola proběhne i po vrácení vozidla prodejcem.

Na zapůjčení přineste platné řidičské oprávnění a občanský průkaz.

Za porušení platných právních předpisů (tj. zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích), odpovídá podle zákona řidič, který se porušení dopustil a který je povinen hradit případnou pokutu a vzniklou škodu.


Vůz nemá dálniční známku.


HLOUCH MOTORS (Třebíč)

11. srpna 2023

Sazba za překročení limitu 120 km je 8 Kč vč. DPH za jeden nadlimitní km.

Zapůjčení probíhá od ranních 8:30 a vrácení vozidla je požadováno do 16:30 následujícího dne.

V zapůjčeném vozidle je zakázáno vozit nebo převážet zvířata. 

Ve vozidle je zakázáno kouřit.

Spoluúčast na havarijním pojištění je 10.000 Kč.

Zákazník má povinnost si před převzetím vůz důkladně zkontrolovat, důkladná kontrola proběhne i po vrácení vozidla prodejcem.

Na zapůjčení přineste platné řidičské oprávnění a občanský průkaz.Louda Auto a.s. (Praha 9 – Dolní Počernice)

18. srpna 2023

Sazba za překročení limitu 120 km je 20 Kč vč. DPH za jeden nadlimitní km.

Zapůjčení probíhá od ranních 8:30 a vrácení vozidla je požadováno do 16:30 následujícího dne.

V zapůjčeném vozidle je zakázáno vozit nebo převážet zvířata.

Ve vozidle je zakázáno kouřit.

Spoluúčast na havarijním pojištění je 10 000 Kč / 10%.

Zákazník má povinnost si před převzetím vůz důkladně zkontrolovat, důkladná kontrola proběhne i po vrácení vozidla prodejcem.

Vůz musí být při vrácení, ve stejném stavu, jako byl zapůjčen.

Pro zapůjčení je nutné platné řidičské oprávnění a občanský průkaz.

Vůz smí řídit pouze osoba, která je zapsána ve smlouvě o poskytnutí testovacího motorového vozidla.OLFIN Car s.r.o. (Hradec Králové)

22. srpna 2023

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ TESTOVACÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Společnost OLFIN Car s.r.o., se sídlem: Hradec Králové, Bratří Štefanů 66/85, PSČ 500 03, Česká republika,
IČ: 60913312, (dále jen „poskytovatel“) jako prodejce osobních vozidel značky FORD, poskytuje níže uvedené osobě („příjemce“) dále specifikované motorové testovací vozidlo za podmínek blíže uvedených v příloze této smlouvy označené jako „Podmínky pro užívání testovacího vozidla“., se kterými příjemce podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas.

Specifikace vozidla (dále jen „vozidlo“):

Typ vozidla / VIN: WF02XXERK2PL26248

RZ: 8H41137

Doklady předané s vozidlem: malý TP, doklad o pojištění, návod k obsluze

Výbava: povinná výbava

Příjemce vozidla:

Firma / Jméno

IČ / řidičský průkaz č.:

Adresa sídla / bydliště:

Telefon / e-mail / kontakt:

Předání motorového vozidla a podmínky poskytnutí:

Datum / hodina předání:

Počáteční stav tachometru (km) Stav palivoměru při předání:

Stav vozidla při předání: závady: bez závad


Sjednané datum a hod. vrácení:

Účel poskytnutí vozidla: Testování vozidla

Možnost užití vozidla v zemích: Dle platnosti pojištění POV

Okruh osob oprávněných k užívání vozidla: Příjemce ---------------------------                                                                                                                ____________________ ________________________________
jméno a příjmení podpis poskytovatele podpis příjemce
předávajícího OLFIN Car s.r.o.Vrácení poskytnutého vozidla:

Datum / hodina vrácení:

Konečný stav tachometru: Stav palivoměru při vrácení:

Stav vozidla při vrácení:
______________________ ____________________ _______________________________
jméno a příjmení podpis poskytovatele podpis příjemce
přebírajícího OLFIN Car s.r.o.PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ TESTOVACÍHO VOZIDLA

Dříve než Vám poskytneme naše motorové vozidlo značky FORD, prosíme věnujte zvláštní pozornost následujícím podmínkám, za jejichž dodržení po celou dobu užívání vozidla odpovídáte, a následně potvrďte podpisem, že jste tyto podmínky vzal(a) na vědomí a souhlasíte s nimi jako nedílnou součástí ustanovení smlouvy o poskytnutí testovacího motorového vozidla, jejíž přílohu tyto podmínky tvoří: Pro vyloučení pochybností se příjemcem v případě právnických osob rozumí podle kontextu i jejich zaměstnanci fyzicky užívající poskytnuté vozidlo a příjemce je s těmito podmínkami seznámí.

1. Řidič poskytnutého vozidla musí být držitelem platného řidičského průkaz skupiny B.

2. Za porušení platných právních předpisů (tj. zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích), odpovídá podle zákona řidič, který se porušení dopustil a který je povinen hradit případnou pokutu a vzniklou škodu. Poskytovatel vozidla, je přitom povinen v takovém případě poskytnout vyšetřujícímu orgánu na požádání veškeré relevantní informace vztahující se k užívání vozidla včetně jména či firmy příjemce a jména řidiče (je-li poskytovateli známo).

3. Osobní motorové vozidlo poskytnuté příjemci (i) se nachází v bezvadném stavu (není-li ve smlouvě o poskytnutí motorového vozidla uvedeno jinak), (ii) je a zůstává po celou dobu, na kterou je vozidlo poskytnuto, ve vlastnictví poskytovatele a (iii) bylo příjemci přenecháno pouze k dočasnému užívání výhradně za účelem testování vozu, na dobu a výhradně osobami, které jsou určeny ve smlouvě o poskytnutí motorového vozidla.

4. Pokud se na vozidle objeví nepředpokládané závady, které nedovolují jeho další smluvené užívání, je příjemce povinen neprodleně učinit patřičná opatření k prevenci vzniku dalších škod na vozidle, bezodkladně nahlásit tuto skutečnost poskytovateli vozidla a dále postupovat v souladu s pokyny zástupce poskytovatele.

5. Při účasti na dopravní nehodě, zničení či odcizení poskytnutého vozidla (nezávisle na otázce zavinění), je příjemce povinen tuto událost bezodkladně nahlásit poskytovateli vozidla. Tuto povinnost má příjemce i v případě poškození nebo odcizení tohoto vozidla nebo jeho určité části, kde musí tuto událost vyšetřit policie.

6. Vozidlo je pojištěno pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku havárie, živelné události, odcizení vozidla, pro případ smrti následkem havárie (havarijní pojištění – spoluúčast 5% / 5tis.Kč). Škody, které prokazatelně způsobila třetí osoba, je Příjemce povinen doložit policejním protokolem, popř. dalšími důkazními prostředky. Příjemce také odpovídá za veškeré škody, které způsobí on nebo jím pověřené osoby v průběhu užívání vozidla třetím osobám.

7. Ve všech vozech poskytovatele je zakázáno kouření a příjemce je povinen zajistit dodržování tohoto zákazu jak ze strany řidiče, tak ze strany případných pasažérů.

8. Příjemce bude vozidlo užívat obvyklým způsobem v souladu s návodem k použití a výhradně k účelu dohodnutému ve smlouvě o poskytnutí motorového vozidla. Příjemce zejména není oprávněn užívat vozidlo či umožnit užívání vozidla k poskytování služeb třetím osobám. Příjemce není oprávněn účastnit se s vozidlem v jakýchkoliv závodech či soutěžích či v nich umožnit s vozidlem účast třetím osobám. Příjemce není oprávněn do vozidla obsadit jemu osobně neznámé pasažéry (zejména tzv. stopaře).

9. Poskytovatel předá příjemci vozidlo s doplněnými provozními tekutinami a umyté. Příjemce vůz vrátí pojízdný, znečištěný běžným provozem (exteiér i interiér) a odpovídajícím způsobem doplněnou palivovou nádrží.

10. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu poskytnutí vozidla dle smlouvy o poskytnutí motorového vozidla zajišťovat vlastním nákladem veškerý servis (s výjimkou případů poškození vozidla v důsledku užívání příjemcem). Vady na vozidle přitom odstraní bez zbytečného odkladu po jejich oznámení příjemcem a přistavení vozidla k opravě.

11. Vozidlo je poskytnuto příjemci na dobu dohodnutou ve smlouvě o poskytnutí motorového vozidla. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv smlouvu vypovědět s okamžitou účinností zejména v případech, kdy poskytovatel v naléhavých případech potřebuje užít vozidla jinde nebo tehdy, pokud dojde k porušení této dohody a podmínek. Příjemce bere na vědomí, že není oprávněn vozidlo dát do podnájmu, zapůjčit třetí osobě ani postoupit svá práva z této smlouvy na třetí osobu. Rovněž příjemce není oprávněn vozidlo jakkoliv právně zatížit či použít jako zástavu či jistotu.

12. Vrácení vozidla proběhne po uplynutí doby na níž je vozidlo poskytnuto nebo po předčasném ukončení smlouvy o poskytnutí motorového vozidla (podle toho která skutečnost nastane dříve) formou předání vozu, klíčů od vozu a veškerých dokladů v sídle poskytovatele a podpisem příslušného ustanovení ve smlouvě o poskytnutí motorového vozidla neurčí-li poskytovatel jiný postup vrácení.

13. Příjemce je oprávněn vozidlo užívat jen na území států uvedených ve smlouvě o poskytnutí motorového vozidla, na jiném území je možné vozidlo užít jen s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

14. Soudem příslušným pro eventuelní právní spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím vozidla je obecný soud poskytovatele.

Příjemce bere na vědomí, že při nedodržení nebo porušení výše uvedených bodů je odpovědný za všechny z toho plynoucí důsledky, zejména veškerou škodu vzniklou poskytovateli, a také že důsledkem závažného nebo opakovaného porušení těchto podmínek může být okamžité odstoupení od smlouvy o poskytnutí motorového vozidla ze strany poskytovatele.

Vzato na vědomí dne:___________________________________________
Podpis příjemce _______________________________________________
OLFIN Car s.r.o.


VYSOČINA AUTO GROUP a.s. (Jihlava)

28. srpna 2023

• Vůz bude zapůjčen s plnou nádrží, s plnou nádrží musí být vrácen. Vůz bude předán bez nadměrného ušpinění neodpovídajícího počasí a provozu na veřejné komunikaci a slušnému vychování
• Podmínkou je věk min. 25 let a platné řidičské oprávnění skupiny B - 2 roky (musí být splněny obě podmínky).
• Zapůjčení vozu na 2 pracovní dny v termínech dle otevírací doby. Max. nájezd 120 km. Sazba za překročení limitu 120 km je 10 Kč vč. DPH za jeden nadlimitní km.
• Zapůjčení probíhá od ranních 9:00 a vrácení vozidla je požadováno do 16:00 následujícího dne.
• V zapůjčeném vozidle je zakázáno vozit nebo převážet zvířata.
• Ve vozidle je zakázáno kouřit.
• Spoluúčast na havarijním pojištění je 5.000 Kč nebo 5%
• Zákazník má povinnost si před převzetím vůz důkladně zkontrolovat, důkladná kontrola proběhne i po vrácení vozidla prodejcem.
• Na zapůjčení přineste platné řidičské oprávnění a občanský průkaz.
• Za porušení platných právních předpisů (tj. zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích), odpovídá podle zákona řidič, který se porušení dopustil a který je povinen hradit případnou pokutu a vzniklou škodu.
• Vozidlo nemá dálniční známku a při zapůjčení se musí složit kauce 10 000 Kč ( v hotovosti).